الگوی اسلامی

لزوم تغییر محتوایی رژیم
مملکت اسلامی به تمام معنا
جهادگران آبروی انقلاب
جلوگیری از گسترش اسلام