ابرقدرتها

بی آبرو شدن ارتش عراق
نابودی مسلمین ایران
جنگ، تحمیل ابرقدرتها
اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل
هشدار به شیخ نشینها
تنبیه حکومتهای منطقه
تذکر به کشورهای منطقه
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
حبس اسلام در ایران
حمایت تبلیغاتی از صدام
صدام، بازیخورده قدرتهای بزرگ
تبلیغات ضد ایرانی ابرقدرتها
عدم خستگی ایران از جنگ
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا