وزارت بهداشت

عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است