تعهد

استقلال وسیله است نه هدف
دانشگاه در خدمت ملت
تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه
کنار گذاشتن صاحبان اصلی انقلاب