انحراف اخلاقی

اشاعه فساد در بین جوانان توسط رژیم فاسد