سلاح جنگی

لزوم تحویل سپرده های شاه توسط بانک های خارجی
سلاح معنوی
چه بکشید چه کشته شوید، به بهشت می روید
تهمت ارتباط ایران با اسرائیل
قدرتمند نشان دادن صدام