فحشا

اشاعه فساد در بین جوانان توسط رژیم فاسد
تحول جوانان از مفاسد به معابد