انگلیس

وجود پولهای ما در بانک های خارجی به اسم او و اتباع و عشیره اش