سید محمدباقر حکیم

خانواده حکیم در راه اسلام شهید شدند
شهادت اعضای خانواده حکیم فاجعه ای بزرگ است