احکام شرع

جایگزینی دولت اسلامی به جای دولت مستبد
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
تعهد ما به اسلام، مانع پاسخ مشابه