وزارتخانه ها و ادارات

تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات
لزوم تحول در فرهنگ، دولت و مردم
تحقق عملی تحولات در نظام اسلامی
لزوم تغییر محتوایی رژیم
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
مملکت اسلامی به تمام معنا