آموزش و پرورش

پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
وحدت کلمه رمز پیروزی
شناسایی عوامل فساد به وسیله دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی
ویژگی ملت نمونه
مراقبت دانش آموزان در برابر نفوذ منافقین در مراکز آموزشی