تعلیم و تربیت

معلومات همراه با مهار نفسی و امانتداری
دانشگاه در خدمت ملت
ویژگی ملت نمونه