نیروی هوایی

استقامت نیروی هوایی
ملت پشتیبان نیروی هوایی
تشکر از عملیات نیروی هوایی علیه دشمن
نقش نیروی هوایی
تعهد اسلامی نیروی هوایی
ایستادگی و آمادگی ارتش در جنگ
ابتکارات نیروی هوایی
تشکر از نیروی هوایی در سرکوب دشمن
شجاعت پرسنل نیروی هوایی
نفوذ نیروی هوایی به خاک دشمن