خوزستان

تقدیر از ایستادگی اهالی غرب و جنوب کشور
توصیه دولت به خدمت
خوزستان مورد ادعای صدام