جهاد سازندگی

لزوم پیشبرد جنگ توسط مردم و نهادها
افزایش فعالیت در جهاد سازندگی
جهادگران آبروی انقلاب
رسیدگی دولت به وضعیت روستاییان
سنگر سازان بی سنگر