گروهک ها

اسلام خواهی ملت
مقابله با انقلاب اسلامی
شایعات گروهکهای منحرف
قدرت طلبی گروههای منحرف
جنگ افروزی گروههای منحرف
عدم مشارکت گروهکها در جنگ
تهدید نفاق افکنان
افساد گروهکهای منحرف
مقابله علمای آذربایجان با گروههای فاسد
مزاحمت اشکالتراشان