مردم سالاری

اجرای عدالت اجتماعی
حکومت مردمی
تغییر مجلس از شاهنشاهی به اسلامی
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات