احیاگران تفکر اسلامی

مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)
جلوگیری از گسترش اسلام