تکلیف محوری

پایبندی به تکالیف اسلام در جنگ
دفاع تا تنبیه متجاوز