حق و باطل

روز قدس روز جدایی حق از باطل
پرهیز دانشجویان از مخالفت های بی اساس
شهادت برای دفاع از حق