انور سادات

همکاری مصر و عراق برای تجاوز
سادات و صدام نوکران آمریکا