بنیاد مستضعفان

مصادره توسط مسئول زیربط
لزوم پیشبرد جنگ توسط مردم و نهادها
افزایش فعالیت در جهاد سازندگی