مشارکت مردم

حکومت مردمی
تغییر مجلس از شاهنشاهی به اسلامی
علما و دعوت مردم به حضور در صحنه