نهضت اسلامی

نهضت ما به پیروی از نهضت حسینی بود
دژ محکم کشور
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری