نجف اشرف

اهمیت حوزه نجف
پایداری
ابراز تاسف برای حوزه نجف
بیداری حوزه علمیه قم
دژ محکم کشور