بازار

اسلامی بودن بازار
بی انصافی گرانفروشان
آزادی معاملات و فعالیتهای تجاری و نظارت دولتی