تفرقه

هشدار به تفرقه دولت مردان
پیروی دانش آموزان و دانشجویان از احکام اسلام
وحدت کلمه رمز پیروزی
نصیحت تفرقه افکنان