ارتش

بی ارزش بودن زندگی بدون استقلال
اساس استقلال بر نیروهای مسلح
موهبت خدا به ارتش