اقلیت های مذهبی

رفتار عادلانه با ارامنه
اعطای حقوق اقلیت ها بر اساس قوانین