ظلم ستیزی انبیا

مبارزه با اشراف برای منافع توده‌ها
قیام توده‌ها در تاریخ انبیا
مبارزه موسی با فرعونیت
انبیا از توده مردم
بیداری و تجهیز توده‌ها بر ضد دولتهای قدرتمند توسط انبیا
قیام بر ضد مستکبرین، طریقه حضرت موسی (ع)
همراهی مستضعفین با انبیا در طول تاریخ
سرنگونی فرعون
نقش پیامبران در ایجاد عدالت اجتماعی