پیروزی انقلاب

پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا