روحانیت و مردم

روحانیت را از دست بدهیم، شکست می‌خوریم