مهدی عراقی

برای عراقی مردن در رختخواب کوچک بود
عراقی عمرش را صرف اسلام کرد