جامعه اسلامی

پرستش، عامل تعیین کننده در جامعه
ضرورت تحقق محتوای اسلام
لزوم تغییر محتوایی رژیم
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
مملکت اسلامی به تمام معنا
تحول تدریجی از اصل به فرع