انقلاب اسلامی ایران

نوید فتح مبین در سراسر جهان
ایران اسلامی پایدارتر از همیشه
پاداش ملت ایران، زیستن در کنار اولیاءالله