جمهوری اسلامی

روی کار آمدن رژیم غربی، نتیجه شکست جمهوری اسلامی
دوام جمهوری اسلامی، با سیاست نه شرقی نه غربی