جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی
استقرار حکومت اسلامی عامل تحول در فرهنگ
پیاده کردن احکام اسلام به وسیله دولت موجب احقاق حق مستضعفین
احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
ضرورت تحقق محتوای اسلام
لزوم تغییر محتوایی رژیم
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهوری اسلامی
لزوم تحول در تمام دستگاههای جمهوری اسلامی
لزوم تحول توامان در نظام و افراد
برنامه دولت، رفتار عدالت گونه با همه اقشار
مملکت اسلامی به تمام معنا
بنیانگذاری جمهوری اسلامی با آزادی و آرامش
محو قرآن و استقلال
این نعمت بزرگ الهی را ارزان از دست ندهید
روی کار آمدن رژیم غربی، نتیجه شکست جمهوری اسلامی
محاسبات غلط دشمنان
روی مغول را سفید کردند
مقابله با تحقق احکام اسلام
خدمت به جمهوری اسلامی بر عهده همه است
علما و دعوت مردم به حضور در صحنه
هجوم به ایران به جرم اسلامی بودن
مقابله با احیای سنت پیامبر(ص)
استقامت باعث جلوگیری از نابودی اسلام
مقاومت نکردن در مقابل مصلحت های نظام
دوام جمهوری اسلامی، با سیاست نه شرقی نه غربی