جمهوری اسلامی

روی کار آمدن رژیم غربی، نتیجه شکست جمهوری اسلامی