فرار شاه

انبار کردن مال دولت در بانک های خارجه
بردن همه چیز دولت
به هم ریختگی اقتصاد