وحدت کلمه

هشدار به تفرقه دولت مردان
وظیفه علما در حفظ وحدت مردم
خراب کردن به اسم آباد کردن
سلاح معنوی
اسلام خواهی ملت
در جنگ عدد مطرح نیست قدرت فکری انسان مطرح است
به هم پیوستن ارتش و ملت
همراهی جنود غیبیه پشتیبان شماست
وحدت کلمه بین شیعه و سنی