مقایسه انقلاب ها

ورشکسته کردن اقتصاد ما
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
رمز پیروزی انقلاب، اسلام بود