نه غربی نه شرقی

تحول الهی در مردم موجب شکست قدرتهای شیطانی