جشنهای 2500 ساله

تشریفات جشن شاهنشاهی علی رغم گرفتاری و مصیبت مردم