طلاق

صحت شرط وکالت در طلاق از سوی زوجه، ضمن عقد نکاح