رفاه

احقاق حقوق اقتصادی مستمندان
تحقق اسلام واقعی، موجب سعادت و رفاه اقشار
رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام
برنامه دولت، رفتار عدالت گونه با همه اقشار
برنامه اسلام و دولت اسلامی، برادری و برابری
اعطای حقوق اقلیت ها بر اساس قوانین
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم