مالیات

عدم باز پس دادن املاک گرفته شده از گردن کلفت ها
همگامی ملت و دولت
عملکرد اقتصادی ناصواب و عملکرد صحیح ماموران مالیات
پرهیز دولت از ایجاد نارضایتی در جنگ