شهادت طلبی

پیروزی ایمان بر شمشیر
ایمان و شهادت طلبی در جنگ
روحیه شهادت طلبی، عامل پیروزی
ملت همیشه پشتیبان خدا بوده
دفاع در برابر تجاوز
دفاع از خود و نجات عراق
رضای الهی همراه رزمندگان
شهادت برای دفاع از حق
ظهور جوانان اسلامی و انقلابی از دل جامعه ای مسموم
شوق شهادت در رزمندگان
پشتیبانی ملت از قوای مسلح
ایران، دوست دولتهای منطقه
آگاهی و تحول مردم تنها راه علاج
شهادت طلبی در ملت
استقامت ملت در دفاع
ملت و فوز دانستن شهادت