اشکالتراشان

عدم شکایت از کمبودها در جنگ
توجه به تفرقه انگیزی های دشمن
پرهیز رسانه ها از تضعیف قوای مسلح
عدم مشارکت گروهکها در جنگ
دامن زدن به اختلافات
خرابکاری گروههای منحرف
افساد گروهکهای منحرف
کارشکنی قلم به دستان
ضرورت مقابله با منافقین
مزاحمت اشکالتراشان
ماهیت واقعی منتقدان جنگ
تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
مقاومت مردم در کمبودها
نادانی اشکالتراشان
عدم تضعیف دولت در جنگ