رابطه با آمریکا

آمریکا محرک عراق برای حمله به ایران
ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا