تکلیف

چه پیروز بشویم چه نشویم
مامور به ادای تکلیف و وظیفه‌ایم نه مامور به نتیجه