تکلیف

تن دادن به ظلم حرام است
جنگ دفاعی تکلیف است
توصیه دولت به خدمت
دفاع تا تنبیه متجاوز
دفاع برای اطاعت امر خدا
چه پیروز بشویم چه نشویم
مامور به ادای تکلیف و وظیفه‌ایم نه مامور به نتیجه