مشروطه

روحانیون را از دخالت برکنار کردند
اختلاف انداختند